کمیته امداد قادر به پاسخگویی همه امور نیازمندان جامعه نیست