واکنش وزارت خارجه به فراخوان تجمع در شبکه های اجتماعی برای حمایت از این وزارتخانه