متسابق مالزیایی: مسابقات قرآن ایران وحدت مسلمان را به نمایش گذاشت