عبادی: نیروهای امنیتی رمادی را محاصره کرده و آماده آزادسازی آن هستند