بیش از هر زمان آماده ایم/زمین و آسمان رابرای دشمنان جهنم می کنیم