معاون وزیر ورزش وجوانان:توجه بیشتر به توسعه ورزش بانوان روستایی ضروری است