بیمارستان های مازندران همسو با طرح تحول نظام سلامت به امکانات درمانی مجهز می شوند