ایران ‌بیشه شیران است/ کوچک‌ترین نگاه چپ ‌را به لحظه دفن می‌کنیم‌