معاون وزیر ورزش و جوانان:توجه بیشتر به توسعه ورزش میان بانوان روستایی ضروری است