همایش کارشناسان و روابط عمومی های استان یزد در بافق برگزار شد