ضرغامی: ظرفیت جک و شوخی را دارم/حسینی: گاف مسئولان زیاد شده