لوئیس فیگو از شرکت در انتخابات ریاست فیفا انصراف داد