وزارت خارجه: تجمع در حمایت از دستگاه دیپلماسی غیرضروری است