اجرای نمایشی که کارگردانش امروز چشم از جهان فروبست ادامه دارد