عکس خبری:: شاهزاده کویتی و خلیج همیشه فارس در یک قاب