هاشمی مطرح کرد: انتقاد از عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در تأیید روسای دانشگاه