نامه سفارت سعودی در تهران به مناسبت فوت ملک عبدالعزیز + تصاویر