این دانشگاه از نظر خوابگاه دانشجویی دارای مشکلات متعددی است