نفرات برتر سي و دومين دوره مسابقات بين المللي قرآن معرفي شدند