قسیم‎بندی جامعه به اصلاح‎طلب و اصولگرا،موجب فریب مردم است