8 تکفیری در حمله نیروهای امنیتی سینای مصر به هلاکت ...