واعظ زاده: چک سفید امضا به ما ندادند که جریان فرهنگی همیشه زنده است