شیخ کویتی: با کمک بلاتر از اسرائیل تعهد گرفتیم/مشکل فلسطین حل شد!