روایت زاکانی از مقایسه ۳ دوره قبل از انقلاب، زمان جنگ و اکنون توسط مقام معظم رهبری