پاسخ‏‎رژیم‎صهیونیستی‎درباره‌‌پرداخت‎ غرامت‌به‎ایران