پیشکسوت پرسپولیسی ها اعتقاد دارد این تیم برای صعود به مراحل بعدی در آسیا باید باهوش تر عمل کند. [امام