تجمع برای حمایت از اقدامات دستگاه دیپلماسی غیرضروری است