کارخانه کمپوست زباله شرق مازندران در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد