آمريکا با صادرکردن نفت و گاز خود با ايران و روسيه بجنگد