مشکلات برخی صاحبان واحدهای تولیدی فیروزکوه بررسی شد