المنار: شهادت هشت عضو یک خانواده در حمله سعودی به ...