اولین سالگرد درگذشت جهان پهلوان سلیمانی در کرج برگزار شد