مشکل مسکن مهر ساکنان ابوزیدآباد آران و بیدگل بزودی برطرف می شود