انصارالله: به موشک باران خاک سعودي ادامه خواهيم داد / وارد خاک عربستان شدیم و بمب گذاری کردیم / عقب نشی