فرماندار بهشهر نسبت به تبعات بهره برداری کارخانه کمپوست هشدار داد