20 هزار سند الکترونیکی هر ماه در استان اصفهان صادر می شود