ایران ‌بیشه شیران است/کوچک‌ترین نگاه چپ ‌را به لحظه دفن می‌کنیم‌/‌قدرتمان‌ در زمین، هوا و دریا بر