حمیدرضا نعیمی: چرا دولت از ثبت قانونی گروه‌های تئاتری می‌ترسد؟