جزئیات وام جدید مسکن؛ میزان اقساط ماهانه و مدت بازپرداخت