محققین DNA خود تخریبگر ساخته اند که مانع بروز فاجعه می شود