ارتباط با رسانه‌ها به شاخصی برای ارزیابی مدیران تبدیل می‌شود