دستگیری سارقان مسلح خودروی حمل پول بانک در کمتر از ۲۴ ساعت