استخدام حسابدار در یک شرکت تولیدی صنعتی در استان فارس