موج چسب های افتخار امیز بر روی بینی های جوانان ایرانی از نگاه لوموند