به کشاورزان منطقه شبستر از مدیریت بحران بودجه اختصاص یابد