شولتز: ايران با سختگيرانه‌ترين بازرسی‌ها موافقت کرده است!