اولین مرحله رزمایش بیت المقدس 27 با حضور امیر پوردستان در کرمانشاه برگزار شد