توافقی نمی‌کنیم که اسرار امنیتی ـ نظامی به خارج درز کند/ دقت نکنیم اسرار کشور از دست می رود