ورود بخش خصوصی به فعالیت‌‌های حوزه آی.تی توسعه اقتصادی زنجان را شتاب می‌دهد