لبخند دوستی مهر زیر باران مونیخ/ ای کاش سکوتت را زودتر می شکستی!